در همايش چالش هاي حقوق بشردوستانه در اجراي كنوانسيون سوم ژنو، صاحب نظران و استادان حقوق دانشگاه در خصوص موصوضوعات مختلف كنوانسيون سوم ژنو در رابطه با اسيران جنگي تبادل نظر كردند.

منبع:
http://www.rcs.ir