آيا مي دانيد ايدز چيست؟

والدين گرامي انسانهاي شريف ايراني

با سلام همانگونه كه مي دانيد نقش شما در تربيت فرزندان نقشي كليدي و غير قابل

انكار است و فاصله نسلها در دنياي مادي ولي پرتلاش امروز روز به روز بيشتر ميشود.

اصل ارتباطات و توسعه كه گاه و بيگاه و با شيطنتهاي تهاجم فرهنگي روي بد سكه

را عرضه داده و تجربه هاي ديگري را جايگزين تجربه هاي گرانقدر، نسلهاي قبل مي

نمايد به فاصله بين والدين و فرزندان جوان خود مي افزايد.

جوانان كشورمان كه شايد فرزندان يا برادر يا خواهر كوچك شما هم جزو آنان

هستند مانند جوانان ديگر كشورهاي جهان در عين قدرت و توانمنديهاي بسيار و حتي در

مواردي سواد برتر، آسيب پذيريهاي نسل خود را در مقابل غرايز، شهوات، عادات

نامطلوب و هنجارهاي ناپسند و غير متعارف با فرهنگ ايراني و اسلامي دارند.

دشمنان بشريت، تحت عنوان تجارت، از رواج مواد مخدر و روابط جنسي نامشروع

و بدون مرز و حد حمايت نموده و به اشكال مختلف نسل جوان را به فساد و كج راهي

سوق مي دهند. روزي نيست كه مواد مخدر در هر كشوري انساني را به اعتياد نكشد. و

يا پسر و دختري را از جادة تقوا و عفاف خارج ننمايد.

كشور ما متأسفانه در مسير خطوط طلائي عبور مواد مخدرو در خطوط

سبزعبور عوامل شهوت و عوامل برانگيزندة غريزه هاقرار گرفته است و نتايج شوم

اين پديده ها و برآيند شوم آن در رفتار و هنجار جوانان معصوم كشور ما نيز بي اثر

نيست. بر همگان واجب است. بيماريها و عواملي كه سلامتي آنان را تهديد مي كند

بشناسند و راههاي مقابله با آن را بياموزند. يكي از اين بيماريها كه در سالهاي اخير

مشكلات بيشماري را موجب گرديده ايدزاست.

ايدز چيست؟

ايدز يك بيماري ويروسي است كه سيستم دفاعي بدن را مختل مي كند. بيمار در

مقابل انواع عفونتها و سرطانها بي دفاع شده و در نهايت از پاي در ميآيد.

از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان شروع بيماري ايدز ممكن است بيش از ١٠

سال طول بكشد. در اين مدت افراد آلوده از نظر ظاهري به هيچ وجه قابل تشخيص

نيستند، اما مي توانند بيماري را انتقال دهند.

ايدز چگونه منتقل مي شود؟

١) از طريق خون و فرآورده هاي خوني و تزريقي با سرنگهاي آلوده مخصوصًا

استفاده مجدد از سرنگهاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كام ً لا استريل نشده باشند.

انتقال از طريق استفادة مشترك از تيغ سلماني ، مسواك و لوازم حجامت و خال

كوبي نيز مشاهده شده است .

٢)تماس جنسي بين دو نفر كه يكي از آنها به ويروس آلوده باشد. بيشترين آلودگي

بين فواحش و افراد همجنس باز ديده مي شود.

٣) در معتادان تزريقي، اشتراك در سرنگ و سوزن و وجود يك فرد آلوده بين

مشتركان موجب آلودگي كل افراد استفاده كننده خواهد شد.

٤)از طريق مادر آلوده به كودك كه ممكن است انتقال قبل از زايمان، حين زايمان و

بعد از زايمان اتفاق افتد.

براي پيشگيري چه بايد كرد؟

١) بهترين راه پيشگيري از ايدز پايبندي به اصول اخلاقي ، خانوادگي و اجتناب از

بي بند و باريهاي جنسي و اعتياد تزريقي است.

٢) خودداري از استفادة مشترك سرنگ و سوزن در اعتياد تزريقي يا درمان اعتياد و

يا استفاده از سرنگ يكبار مصرف.

٣) قبل از بكار بردن هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست از عدم آلودگي (استريل

بودن) آن اطمينان حاصل شود.

٤) هرگز از مسواك و تيغ صورت تراشي و سوزن خالكوبي مشترك استفاده نشود.

آيا از ظاهر اشخاص مي توان به بيماري آنان پي برد؟

هيچگونه علامت و نشانة ظاهري در شخص آلوده به ويروس ديده نمي شود. حتي

ممكن است انسان از آلودگي خويش هم بي خبر باشد، اما همين شخص مي تواند به

آساني ويروس را از راههاي ذكر شده، به ديگران منتقل كند و بيشترين خطر سرايت و

انتقال ويروس به همين افراد مربوط است.

آيا روابط عادي اجتماعي با اشخاص آلوده به ويروس ايدز موجب سرايت و

آلودگي مي شود؟

ويروس ايدز از راه هوا، غذا، آب، دست دادن، حرف زدن، بوسيدن و تماسها و

روابط عادي اجتماعي مانند سوار شدن در اتوبوس و تاكسي از شخص آلوده به شخص

سالم سرايت نمي كند.منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com