هرکس فردی را از

 مرگ نجات دهدمانندآن است که

 تمام مردم راحیات بخشیده

است                                                                                         سوره ی مبارکه مائده  آیه ۳۲                                                              منبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com