مقدم ریاست محترم جمهوری دکتر احمدی نژاد و هیات محترم همراه به شهرستان اسلامشهر را گرامی می داریم

وعده ما پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه  شهرستان اسلامشهر 

 

 منبع:
http://helalejavan.iranblog.com