حوادث طبيعي و مخاطرات زمين
 
23/12/1383
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :با توجه به زلزله خيز بودن كشور ما بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مربوط به حوادث غيرمترقبه و سوانح طبيعي بود.
   وي با بيان اينكه 70 درصد از كشور در معرض زلزله قرار دارد، گفت: بايد به طور جدي هم به سوانح طبيعي و هم حوادثي مثل زلزله، بپردازيم.
   رضايي افزود: سوانح طبيعي به عامل پيشگيري بستگي دارد، كه اين عامل در مدت زمان طولاني به وجود مي آيد. لذا سياستگذاري كلان در اين زمينه لازم است.
   دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايجاد زمينه هاي لازم براي آموزش آگاهي عمومي، گسترش فرهنگ ايمني و آمادگي مردم و مسؤولان و همچنين مسأله ي مطالعات علمي و تحقيقاتي همه جانبه و هماهنگ مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه هر دو اين موارد تصويب شد.
   رضايي گفت: همچنين در خصوص موضوع زلزله و نيز كليات اين موضوع بحث شد.وي تصريح كرد: ما كل اين سياستها را به مقام معظم رهبري براي تصويب نهايي تقديم مي كنيم و در صورت تصويب نهايي، قوانين لازم در خصوص مسائل عمراني و مديريت بحران در مجلس و با پيشنهاد دولت تصويب خواهد شد.
   رضايي افزود: اين بحث مكمل سياستهاي كلي شهرسازي است و زلزله و مسأله ي زلزله اعم از بحث سياستهاي كلي شهرسازي است.
  

......منبع:
http://www.komzel.persianblog.ir