زمين‎‎ لرزه‎ شديد در سروان

زاهدان‎‎ ـ زمين لرزه‎ اي‎ با بزرگي‎ 5 و 9دهم‎ ريشتر ساعت‎ 7 و يـك‎ دقـيقـه‎‎ و 18 ثـانيـه بامداد امـروز شهــر ســراوان‎‎ در استــان سيستان‎‎ و بلوچستان را لرزاند.
به‎‎‎‎ گزارش‎ شبكـه هاي‎‎ لـرزه نگـارى مـوسسـه ژئوفيزيك‎ دانشگاه‎‎ تهران‎‎‎, اين زميـن لـرزه در عــرض‎ جغــرافيــايــي‎ 26 و 79 و طول‎ جغرافيايـي‎ 62 و 6 به‎ وقوع پيوست‎.
فرماندار شهرستان‎‎ سراوان گفـت‎: بـراســاس‎ گزارش‎‎ هاي‎ مردمي‎ زلزله‎‎ در همه بخـش هـا و شهر سراوان‎ احساس‎ شده‎ است‎. "موهبتي‎‎" افزود: تاكنون‎ گزارشى از خسارات‎ احتمالي‎ نرسيده‎ است‎ اما ستاد حـوادث پيش‎ بيني‎ نشده‎‎ دراين‎‎ شهرستان تشكيل‎ شده است‎.

سازمان زمين شناسی کشورمنبع:
http://www.komzel.persianblog.ir