پيش بينی زلزله های ايران با استفاده از ابر زلزله توسط آقای دکتر شو : بشرح زير

EARTHQUAKE PREDICTION HOMEPAGE
EARTHQUAKE CLOUDS AND SHORT TERM PREDICTION

Article or New Essays:منبع:
http://www.komzel.persianblog.ir