کانون دانشجويي جمعيت هلال احمر نهادي دانشجويي است جهت تحقق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال احمر تشکيل شده است. و در اين راستا اهداف زير را دنبال مينمايد:

  • تربيت و آموزش دانشجويان بمنظور آماده ساحتن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه بويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرمترقبه
  • ايجاد حس تعاون و نيکوکاري بين جوانان دانشجوو کمک به وفاق و همدلي بين قشر دانشگاهي  با اقشار مختلف جامعه ، بويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده و همکاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها
  • توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان جوانان جمعيت هلال احمر
  • کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني
  • شناسايي و معرفي مشکلات و نيازهاي اجتماعي دانشجويان بمنظور حمايت از دانشجويان آسيب پذير
  • کوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي

همکاري داوطلبانه در برنامه هاي خدمات بهداشتي ، درماني و فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکيمنبع:
http://www.helalemiau.blogfa.com