جمعیت هلال احمر سراوان http://rcs-saravan.mihanblog.com 2019-09-12T17:48:26+01:00 text/html 2009-12-22T06:30:18+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی ایدز http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/21 <B><FONT face=YagutBoldPS size=5><FONT face=YagutBoldPS size=5> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">آيا مي دانيد ايدز چيست؟</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">والدين گرامي انسانهاي شريف ايراني</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">با سلام همانگونه كه مي دانيد نقش شما در تربيت فرزندان نقشي كليدي و غير قابل</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">انكار است و فاصله نسلها در دنياي مادي ولي پرتلاش امروز روز به روز بيشتر ميشود</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">اصل ارتباطات و توسعه كه گاه و بيگاه و با شيطنتهاي تهاجم فرهنگي روي بد سكه</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">را عرضه داده و تجربه هاي ديگري را جايگزين تجربه هاي گرانقدر، نسلهاي قبل مي</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">نمايد به فاصله بين والدين و فرزندان جوان خود مي افزايد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">جوانان كشورمان كه شايد فرزندان يا برادر يا خواهر كوچك شما هم جزو آنان</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">هستند مانند جوانان ديگر كشورهاي جهان در عين قدرت و توانمنديهاي بسيار و حتي در</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">مواردي سواد برتر، آسيب پذيريهاي نسل خود را در مقابل غرايز، شهوات، عادات</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">نامطلوب و هنجارهاي ناپسند و غير متعارف با فرهنگ ايراني و اسلامي دارند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">دشمنان بشريت، تحت عنوان تجارت، از رواج مواد مخدر و روابط جنسي نامشروع</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">و بدون مرز و حد حمايت نموده و به اشكال مختلف نسل جوان را به فساد و كج راهي</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">سوق مي دهند</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>روزي نيست كه مواد مخدر در هر كشوري انساني را به اعتياد نكشد</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>. </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">يا پسر و دختري را از جادة تقوا و عفاف خارج ننمايد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">كشور ما متأسفانه در مسير خطوط طلائي </FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>”</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>عبور مواد مخدر</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>“ </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">و در خطوط</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">سبز</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>”</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>عبور عوامل شهوت و عوامل برانگيزندة غريزه ها</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>” </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">قرار گرفته است و نتايج شوم</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">اين پديده ها و برآيند شوم آن در رفتار و هنجار جوانان معصوم كشور ما نيز بي اثر</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">نيست</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>بر همگان واجب است</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>. </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بيماريها و عواملي كه سلامتي آنان را تهديد مي كند</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بشناسند و راههاي مقابله با آن را بياموزند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">يكي از اين بيماريها كه در سالهاي اخير</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">مشكلات بيشماري را موجب گرديده </FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>”</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>ايدز</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>“ </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>است</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>.</P></FONT></FONT></FONT><B><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ايدز چيست؟</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ايدز يك بيماري ويروسي است كه سيستم دفاعي بدن را مختل مي كند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بيمار در</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">مقابل انواع عفونتها و سرطانها بي دفاع شده و در نهايت از پاي در ميآيد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><B><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان شروع بيماري ايدز ممكن است بيش از ١٠</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">سال طول بكشد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">در اين مدت افراد آلوده از نظر ظاهري به هيچ وجه قابل تشخيص</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">نيستند، اما مي توانند بيماري را انتقال دهند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ايدز چگونه منتقل مي شود؟</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">١</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">از طريق خون و فرآورده هاي خوني و تزريقي با سرنگهاي آلوده مخصوصًا</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">استفاده مجدد از سرنگهاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كام ً لا استريل نشده باشند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">انتقال از طريق استفادة مشترك از تيغ سلماني ، مسواك و لوازم حجامت و خال</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">كوبي نيز مشاهده شده است </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٢</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>)</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>تماس جنسي بين دو نفر كه يكي از آنها به ويروس آلوده باشد</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>. </FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بيشترين آلودگي</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بين فواحش و افراد همجنس باز ديده مي شود</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٣</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">در معتادان تزريقي، اشتراك در سرنگ و سوزن و وجود يك فرد آلوده بين</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">مشتركان موجب آلودگي كل افراد استفاده كننده خواهد شد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٤</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>)</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">از طريق مادر آلوده به كودك كه ممكن است انتقال قبل از زايمان، حين زايمان و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بعد از زايمان اتفاق افتد</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><B><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">براي پيشگيري چه بايد كرد؟</FONT></P></B> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">١</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بهترين راه پيشگيري از ايدز پايبندي به اصول اخلاقي ، خانوادگي و اجتناب از</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بي بند و باريهاي جنسي و اعتياد تزريقي است</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٢</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">خودداري از استفادة مشترك سرنگ و سوزن در اعتياد تزريقي يا درمان اعتياد و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">يا استفاده از سرنگ يكبار مصرف</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٣</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>قبل از بكار بردن هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست از عدم آلودگي </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>(</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">استريل</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">بودن</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>آن اطمينان حاصل شود</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>.</P></FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">٤</FONT></FONT></FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><FONT size=4>) </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>هرگز از مسواك و تيغ صورت تراشي و سوزن خالكوبي مشترك استفاده نشود</FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4>.</P></FONT></FONT></FONT><B><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">آيا از ظاهر اشخاص مي توان به بيماري آنان پي برد؟</FONT></P></B> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">هيچگونه علامت و نشانة ظاهري در شخص آلوده به ويروس ديده نمي شود</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>. </FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">حتي</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ممكن است انسان از آلودگي خويش هم بي خبر باشد، اما همين شخص مي تواند به</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">آساني ويروس را از راههاي ذكر شده، به ديگران منتقل كند و بيشترين خطر سرايت و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">انتقال ويروس به همين افراد مربوط است</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><B><FONT size=4><FONT size=4> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">آيا روابط عادي اجتماعي با اشخاص آلوده به ويروس ايدز موجب سرايت و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">آلودگي مي شود؟</FONT></P></B> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">ويروس ايدز از راه هوا، غذا، آب، دست دادن، حرف زدن، بوسيدن و تماسها و</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">روابط عادي اجتماعي مانند سوار شدن در اتوبوس و تاكسي از شخص آلوده به شخص</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">سالم سرايت نمي كند</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">.</FONT></P></FONT></FONT><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2009-10-12T08:09:14+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی سعادت و موفقیت ... http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/22 <P style="COLOR: rgb(0,102,0); TEXT-ALIGN: center">اللهم بعلمك الغيب و قدرتك علي الخلق ، احيني ما علمت الحياه خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاه خيرا لي</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,204,0)">بار خدایا !</SPAN></P> <DIV style="COLOR: rgb(204,102,0); TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=rtl>تو را به علم غیبت و تواناییت بر آفرینش٫ سوگند می دهم که مرا٬. <BR>تا وقتی می دانی زنده بودن برایم بهتر است ٬ زنده بداری ٬. و هر گاه مرگ برایم بهتر بود ٬ بمیرانم</SPAN></DIV> <P style="COLOR: rgb(204,102,0); TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=rtl><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"> مناجات حضرت فاطمه </SPAN><FONT style="COLOR: rgb(0,0,255)" size=1>(س) </FONT></SPAN></P> <P>انديشيدن ، آدمی را به نيکويي وا می دارد. امام صادق (ع)</P> <P>اخلاق نيکو از خوشبختی هاست. حضرت محمد (ص)</P> <P>خوشبينی موجب آرامش روح وتندرستی جسم است. حضرت علی (ع)</P> <P>سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد پاسکال</P> <P>سعادت آرامش خاطر است . پاسکال</P> <P>خوشبختی به خود ما بستگی دارد. ارسطو</P> <P>خوشبختی ، يعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر</P> <P>خوشبختی، فقط یک تعریف دارد، باور داشتن خوشبختی. ریشینیو</P> <P>خوشبختی وظيفه نيست ولی نتيجه انجام وظيفه است. ارنست ناروت</P>سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد است. افلاطون <P>يکی از راه های خوشبختی اين است که نسبت به کوچک ترين نعمت ها شاکر باشيم. هرشل</P> <P>کسی که از هيچ چيز کوچکی خوشحال نمی شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکور</P>خوشبخت کسی است که خداوند دلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد. ويکتور هوگو <P>تفکر در عاقبت کار رستگاری است. ارسطو</P> <P>بهترين خوشبختی ها ، ياری به ديگران است. آلبرت هوبار</P> <P>خوشبختی را بايد درفراغت خاطرو انديشه های هوشمندانه جستجو کرد. ديويد جی مايزر</P> <P>سعادت حقیقی را در عشق جستجو کنید. تاگور</P> <P>راز سعادت در اين است که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری . الدوس هاکسلی</P> <P>وای بر تو اگر بگوئی که خوشبختی من مرده است.آندره ژيد</P> <P>سعادتمند کسی است که در هجوم ومقابله با مصائب خودرا نبازد پاسکال</P> <P>سعادت ديگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان</P> <P>عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل</P> <P>چه خوشبختی از انجام وظيفه بالاتر است و چه سرگرمی از کاربهتر - کارمن سيلو</P> <P>آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است. اوستن</P>موفقيت به سراغ شما نمی آيد، شما به سراغ آن میرويد. ماروکالينز <P>صبر و اميد دو عامل موفقيتند. الکساندر دوما</P> <P>من از اشتباه ، بيش از موفقيت درس آموختم. همفری ديوی</P> <P>انسان موفق لاقيد نيست وانسان لاقيد موفق نيست. ضرب المثل چينی</P>موفقيت برای اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخی است. ضرب المثل ايتاليايی <P>پيشرفت و ترقی ثمره نظم وترتيب است. اگوست کنت</P> <P>شما بايد اهداف درازمدت داشته باشيد تا از شکست های کوتاه مدت نرنجيد. نوبل</P>شکست خوردگان ديروز،فاتحان امروز را به وجود آورده اند ژيلبر سيرون <P>اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هيل</P> <P>بهتر است انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را به روش صحیح انجام دهد. دراکر</P> <P>وقتی هدفمان را ازدست می دهیم مجبور هستیم سعی خود راچندبرابرکنیم. تواین</P> <P>شکست ها،پله های نردبان موفقيت است.کسی که از اولين شکست مايوس می شود لياقت توفيق ندارد حضرت علی (ع)</P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2009-10-12T08:07:37+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی افتاب خوبان ... http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/23 <P align=center>زان یار دلنوازم شکریست با شکایت<BR>گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت<BR>بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم<BR>یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت</P> <P align=center>رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس<BR>گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت<BR>در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا<BR>سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت</P> <P align=center>چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی<BR>جانا روا نباشد خون ریز را حمایت<BR>در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود<BR>از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت</P> <P align=center>از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود<BR>زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت<BR>ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم<BR>یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت</P> <P align=center><IMG alt="آفتاب خوبان " hspace=0 src="http://rahvareh.persiangig.com/image/hafez.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>این راه را نهایت صورت کجا توان بست<BR>کش صد هزار منزل بیش است در بدایت<BR>هر چند بردی آبم روی از درت نتابم<BR>جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت</P> <P align=center>عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ<BR>قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت</P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2009-04-20T21:03:00+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی انتخابات شورای امدادگران هلال احمر اسلامشهر(برادران و خواهران) http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/31 <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">ا<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">نتخابات شورای امدادگران هلال احمر اسلامشهر(برادران و خواهران) در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۸۸ در سالن فجر&nbsp;آموزش و پرورش اسلامشهر ساعت ۱۵ برگزار می شود.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"></span></span></strong></p> <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: #000000; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">از علاقمندان برای عضویت و نامزدی برای شورای امدادگران دعوت می شود تا تاریخ ۳ اردیبهشت به آقای بهمنی مسئول واحد امداد و نجات هلال احمر اسلامشهر مراجعه نمایند.</span></p> <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: #000000; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">شورای امدادگران برای خواهران و برادران به صورت مجزا تشکیل می شود.</span></p> <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; color: #000000; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">بعد از تاریخ اعلام شده ثبت نام صورت نخواهد گرفت لذا کاندیداها تا تاریخ مقرر به واحد امداد و نجات مراجعه کنند.</span></p> <p style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" dir="rtl">ادامه مطالب را کلیک کنید.</p><br><br>منبع:<br>http://helalejavan.iranblog.com text/html 2009-04-20T07:14:56+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی دکتر احمدی نژاد http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/32 <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl">&nbsp;<a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.villagephotos.com/p/2007-8/1273591/11111.jpg&imgrefurl=http://zirsigari.blogfa.com/post-2191.aspx&usg=__Z-gZzGJ2BFwFMvM84TWNd0xl0xE=&h=785&w=563&sz=34&hl=fa&start=36&tbnid=hdW5obDcFBiZsM:&tbnh=143&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%2B%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dfa%26sa%3DN%26start%3D18"><img style="border: 1px solid;" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:hdW5obDcFBiZsM:http://img.villagephotos.com/p/2007-8/1273591/11111.jpg" alt="" width="103" height="143" /></a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: large; font-family: 'Times New Roman','serif';">مقدم&nbsp;ریاست محترم جمهوری دکتر احمدی نژاد و هیات محترم&nbsp;همراه به شهرستان اسلامشهر را گرامی می داریم</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><strong></strong></p> <strong><span style="font-size: large; color: #008000; font-family: Times New Roman;">وعده ما پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه&nbsp; شهرستان اسلامشهر&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: large; font-family: 'Arial','sans-serif';">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl">&nbsp;</p><br><br>منبع:<br>http://helalejavan.iranblog.com text/html 2009-04-18T23:02:36+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی هلال احمر ايران در جايگاه پنجم جهاني قرار دارد http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/33 <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl"><br />هلال احمر ايران در جايگاه پنجم جهاني قرار دارد <br /><span id="lbshort">معاون اول رئيس جمهوري گفت: جمعيت هلال احمر ايران در پنجمين جايگاه بين&zwnj;المللي قرار دارد و با توجه به سابقه ديرين در كمك رساني و امدادرساني جزو موفق&zwnj;ترين&zwnj;ها در دنياست.</span><br /><span class="Title"></span><br /><span id="coment">پرويز داوودي امروز در آيين گشايش جبهه متحد صلح هلال احمر، افزود: كشور ما جزو كشورهاي حادثه خير دنياست و البته هلال احمر جمهوري اسلامي نيز در عرصه امداد رساني بسيار فعال است. بايد تلاش كنيم با توجه به ارزش&zwnj;هاي اسلامي و الهي بهتر عمل كنيم و از تجربياتي كه در داخل كشور به دست مي&zwnj;آوريم براي كمك به مردم دنيا استفاده كنيم.<br />مسعود خاتمي، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي نيز در اين مراسم گفت: جمعيت هلال احمر 2 ميليون جوان داوطلب دارد كه با عملكرد خوب آنان در كمك و امداد رساني به مردم نيازمند، توانستيم جايزه فدارسيون جهاني هلال احمر را دريافت كنيم.<br />وي گفت: تلاش سازمان جوانان هلال احمر اين است كه براي غني سازي اوقات فراغت جوانان و افزايش مشاركت آنها در امور خيريه تشكل هاي دانش آموزي، دانشجويي و كارگري جوانان را نيز فعال كند.<br />وي ادامه داد: جبهه جهاني هبستگي براي صلح با الهام از تعاليم و مواضع اصولي اسلام كه رئيس جمهوري با توجه به آنها در سازمان ملل تشكيل اين نهاد را خبر داده بود، ايجاد مي&zwnj;شود و تلاش آن كمك به صلح و نوعدوستي به همه مردم جهان به خصوص محرومان و مستضعفان جهان است.<br />در ادامه اين مراسم يكي از جوانان داوطلب هلال احمر پيشنهاد داد كه روز 14 آبان كه روز تشكيل سازمان جوانان هلال احمر در 61 سال پيش است به نام روز مهروزي و عدالت ناميده شود.<br />وي همچنين پيشنهاد جوانان هلال احمر را مبني بر تصويب لايحه&zwnj;اي در مجلس كه به موجب آن جوانان فعال هلال احمر از مزاياي كاهش مدت خدمت سربازي و خدمت سربازي در محل سكونت برخوردار شوند را اعلام كرد. <br /></span><br /><span class="Title"></span></p><br><br>منبع:<br>http://helalejavan.iranblog.com text/html 2009-04-18T22:37:44+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی همايش تجليل از خادمين سفرهاي کشور در مرکز همايش هاي صدا و سيما http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/34 <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl">&nbsp; <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="right" valign="top"> <div style="margin: 0px 7px;"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="right"> <tbody> <tr id="newsHeader"> <td valign="top"> <div class="ffDefault fs20 clBlue bold" style="text-align: right;">6<span style="font-size: small;"> ميليون مسافر نوروزي به ايستگاههاي راهنمايي هلال احمر مراجعه کردند </span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="ffDefault fs14 clBlue bold soot" style="clear: both; line-height: 150%;"><span style="font-size: small;">رييس جمعيت هلال احمر کشور گفت: بيش از 16 ميليون مسافر نوروزي در تعطيلات نوروز 88 به ايستگاه هاي راهنمايي جمعيت هلال احمر در استان هناي مختلف کشور مراجعه کردند. </span></div> </div> </td> <td width="250" height="166" align="left"> <div class="imageBorder" style="width: 250px; height: 166px; text-align: left; border: black 1px solid;"><a href="http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009/4/11/irna633750461546093750.jpg" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img id="fullStoryImage" src="http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2009/4/11/irna633750461546093750.jpg" border="0" alt="" width="250" height="166" /> </span></a></div> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div id="newsBodyDiv" class="ffTahoma fsSmal taR" style="margin: 2px 5px; line-height: 200%; text-align: right;"><span style="font-size: small;">"مسعود خاتمي" روز شنبه در همايش تجليل از خادمين سفرهاي کشور در مرکز همايش هاي صدا و سيما گفت: بيش از 15 هزار داوطلب سازمان جوانان هلال احمر به همراه دو هزار نفر از کارکنان جمعيت هلال احمر در اين ايستگاه ها وظيفه راهنمايي گردشگران نوروزي را در 350 شهر کشور به عهده داشتند. <br />وي تصريح کرد: در همين ارتباط 500 جايگاه اقامه نماز در حاشيه ايستگاه هاي راهنمايي جمعيت جوانان هلال احمر با حضور 300 طلبه خواهر و بردار داوطلب جمعيت هلال احمر براي استفاده مسافران نوروزي بر پا شد. <br />خاتمي اظهار داشت: توزيع دو ميليون نسخه نقشه راههاي کشور، دو ميليون برشور، لوح و کتابچه راهنما از ديگر فعاليت هاي سازمان جوانان هلال احمر در ايام نوروز 88 بود. <br />رييس جمعيت هلال احمر کشور گفت: همچنين 655 پايگاه موقت و سيار سازمان امداد و نجات هلال احمر نيز در محورهاي ارتباطي کشور به گردشگران نوروزي خدمت رساني کردند. <br />خاتمي افزود: در اين پايگاهها 10 هزار و 584 پزشک، پرستار و امدادگر، بيش از چهار هزار و 300 ماموريت امدادي را در ايام تعطيلات نوروزي 88 انجام دادند. <br />وي خاطر نشان کرد: انجام 629 مورد عمليات نجات در تصادفات جاده اي، مداواي 67 هزار و 72 مصدوم و بيمار سرپايي و اسکان موقت 150 هزار و 865 مسافر از ديگر فعاليت هاي سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر کشور در ايام نوروز 88 بود. <br /></span></div><br><br>منبع:<br>http://helalejavan.iranblog.com text/html 2009-04-18T22:25:48+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی نظم و هماهنگي مهمترين رکن سازمان جوانان هلال احمر http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/35 <p style="font-family: tahoma;font-size: 10pt" dir="rtl">&nbsp; <table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div class="titr2" style="direction: rtl; line-height: 200%; margin-right: 5px;">معاون امور جوانان هلال احمر اصفهان در گفت و گو با برنا:</div> <!-- Title --> <div class="titr1" style="font-size: 18px; color: #004975; font-family: Arial;"><strong>نظم و هماهنگي مهمترين رکن سازمان جوانان هلال احمر </strong></div> <!-- SooTitr --><br /> <div class="Sootbody"><strong>خانبازي گفت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش از مهمترين وظايف جوانان در هلال احمر است. </strong></div> </td> <td><a id="mainImageURL" href="http://www.bornanews.com/Images/News/larg_pic/24-12-1387/IMAGE633726130959375000.jpg" target="_blank"><img id="mainImage" style="margin: 0px 20px 20px 0px; border: black 1px solid;" src="http://www.bornanews.com/Images/News/Smal_Pic/24-12-1387/IMAGE633726130959375000.jpg" alt="" align="left" /> </a></td> </tr> </tbody> </table> </p> <div class="bodytext"> <div style="direction: rtl; font-family: tahoma; text-align: justify;"> <div style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> <div style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> <div> <div> <div> <div> <div>حيدر خانبازي معاون امور جوانان سازمان هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با اشاره به نظم وهماهنگي به عنوان مهمترين رکن در سازمان جوانان اظهار داشت: نظم و هماهنگي، احساس مسوليت و سرعت واکنش مهمترين وظايف جوانان در سازمان هلال احمر است. <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>وي ادامه داد: جوانان در هفتمين گردهمايي کانون هاي دانشجويي سازمان جوانان از بهترين فرصت استفاده کرده و با تبادل نظر و افکار از تجربيات يک ديگر به خوبي استفاده کردند. <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>ضمن اينکه تمامي فعاليت هاي تعريف شده براي جوانان در سازمان هلال احمر با فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش هاي جامعه مطابقت دارد. <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>معاون امور جوانان سازمان هلال احمر با بيان حضور همه جوانان در اين سازمان تصريح کرد: سازمان هلال احمر آماده پذيرش همه جوانان با هر سليقه دين و آداب و رسوم است. <div> <div> <div>سازمان انتظاراتي از جوانان دارد که اين انتظارات به صورت کامل تعريف شده و با فعاليت هاي بشر دوستانه مطابق است. <div> <div></div> </div> <br /></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><br><br>منبع:<br>http://helalejavan.iranblog.com text/html 2007-10-22T05:01:56+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی مهارتهاي يادداشت برداري و حضور در كلاس http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/24 <H4 dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000080 size=3></FONT></SPAN> </H4> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">يادداشتهاي كافي جزء ضروري يادگيري و مطالعه كار آمد در دانشگاه به شمار مي آيد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به پيشنهاد هاي زير فكر كنيد و سيستم يادداشت برداري خود را بهبود بخشيد.</SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">1- فعالانه به درس گوش دهيد, اگر ممكن است قبل از نوشتن فكر كنيد ولي مراقب باشيد از يادداشت برداري عقب نمانيد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">2- ذهن خود را نسبت به مطالبي كه با آن مخالفيد باز بگذاريد, اجازه ندهيد بحث كردن در يادداشت برداري شما مداخله كند. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">3-  اگر پرسش مربوط به موضوع برايتان طرح شده, آن را بپرسيد. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">-</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> از روش استاندارد يادداشت برداري _ شامل نقطه گذاريها, اختصارات, حاشيه ها و غيره استفاده كنيد و آن را در خود بپرورانيد. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">5</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">-</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">  يادداشتهاي را در دفتري بزرگ نگهداري كنيد. تنها حُسن دفترچه هاي كوچك در آساني حمل آنهاست ولي براي هدف اصلي شما مناسب نيستند, دفتر بزرگ به شما امكان مي دهد حاشيه گذاري مناسي را رعايت كنيد.</SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">6-</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">     </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">هر گاه از بخشي از صفحه به بخش ديگر همان صفحه مي رسيد, يك جاي خالي باقي بگذاريد تا در صورت لزوم در آينده آن را با مطالب تكميل شده پركنيد. هدف شما, يادداشت برداري مفيد است و نه صرفاً نگهداري اوراق! </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">7-</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">     </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سعي نكنيد از تمام مطالب استاد يادداشت برداريد. اين كار در وهله اول غير ممكن و در وهله دوم غير ضروري است زيرا تمام مطالب از اهميت يكساني برخوردار نيستند. بيشتر وقت خود را صرف گوش دادن و يادداشت برداري از نكات مهم و اصلي كنيد. اگر شما با حداكثر سرعتتان يادداشت برداريد, شنونده خوبي نخواهيد بود. گر چه گاهي نوشتن از انديشيدن مهم تر است. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">8-</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">     </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در پي سر نخ هاي نكات مهم باشيد, يعني تكرار نكات تاكيدي, تغيير در آهنگ صدا, فهرست كردن نكات مهم و غيره. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">9-</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">     </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بسياري از اساتيد مي كوشند در خلال تدريس چند نكته اصلي و چندين نكته كم اهميت تر ارائه دهند. و بقيه سخنراني را به مطالب توضيحي و مثالها اختصاص دهند. سعي كنيد نكات اصلي را يادداشت كنيد و خود را در دام نكات كم اهميت تر كه ارتباطي اندك با يكديگر دارند, اسير نكنيد. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر خوب گوش كنيد, به ارتباط ميان آنها پي خواهيد برد. در مورد مطالب كه استاد آنها را با اهميت تر تلقي مي كند, دقت نظر به خرج دهيد.</SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">10)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">    </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">يادداشتهاي اصلي خود را به صورت روشن و خوانا بنويسيد تا براي خودتان قابل خواندن باشد ولي هر كجا كه توانستيد از علايم اختصاري ابداعي خودتان استفاده كنيد. اين كار مستلزم دوباره نويسي يادداشتهايتان است تا در زمان بهتري بتوانيد آن را بخوانيد و بدان بينديشيد. همچنين پاكيزگي از جهاتي حُسن است ولي الزاماً يادگيري شما را افزايش نمي دهد. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">11)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">    </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بدون ملاحظه هر آنچه را روي تخته سياه مي بينيد, در دفترتان بنويسيد. آيا تاكنون فكر كرده ايدكه نوشته هاي ناخواناي روي تخته ممكن است سر نخ يك سوال امتحاني باشد. شايد شما نتوانيد</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> تمام نوشته هاي روي تخته را با يادداشتهايتان از گفته هاي سخنراني تلفيق و يكدست سازيد. ولي اگر آنها را جداگانه بنوسيد چه بسا در آينده سرنخ مناسبي باشد. اگر هم چنين نشود, اشكالي ندارد. شما چيزي را از دست نداده ايد, در هر صورت شما در كلاس بوده ايد. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">12)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">   </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در كلاس در رديفهاي جلوتر بنشينيد, زيرا آنجا حواستان كمتر پرت مي شود و شنيدن, ديدن و توجه به مطالب مهم ساده تر مي باشد. </SPAN></P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"> </P> <P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 19.3pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">13)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">  </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نكات و پيشنهاد هاي پيش گفته شده را با دقت عمل كنيد, اگر در اين مورد ابهامي داريد با مركز مشاوره دانشجويي تماس بگيريد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">مترجم:</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.85pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">خانم قيامي  </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">    </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">   كارشناس مركز مشاوره دانشگاه تهران</SPAN></B></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2007-10-22T05:00:18+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی غلبه بر غم غربت http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/25 <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=justify><FONT color=#000080><B><SPAN class=header lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B></FONT> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>از ديرباز،شوق وآرزومندي براي رسيدن به نزديكان مضمون<B> </B>نوشته هاي نويسندگان وشعرا بوده است .</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>اكثر ما به زادگاهمان يا محلي كه آن را خانه مي ناميم به شدت وابسته‌ايم .هرگاه نتوانيم براي كسب آرامش وامنيت درخانه خود حضور يابيم ، بسيار آزرده مي شويم .</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>وقتي شما خانه را به قصد حضور در دانشگاه ترك ميكنيد، چه بسا درجاتي از غم غربت ودلتنگي راحس كرده باشيد.برخي دانشجويان چنان غرق در هيجان دوستان وفعاليت‌هاي جديد مي‌شوند كه كاملا زندگي پيشين خود را از ياد مي‌برند.بعضي دانشجويان فقط در همان چند دقيقه اول هيجان زده هستند وسپس دلشان براي همه آن چيزهايي كه برايشان آشنا و صميمي بود تنگ مي‌شودودر آرزوي ديدار خانواده و دوستانشان به سر مي‌برند.عده‌اي ديگر ، از همان ابتداي ورود به محيط نا آشناي دانشگاه وشهر در وحشتند .آنها براي مدتي ،از چند روز تا يك ونيم سال تحصيلي ، غمگين اند و تا حدودي احساس بيچارگي مي‌كنند.اين مشكل براي دانشجوي خارجي يا غير بومي دشوارتر است ،دسته اخير دانشجويان برخلاف دانشجويان بومي از عوامل حمايتي محرومند ،عواملي نظير دوستان هم شهري كه با يك زبان و گويش وعلاقمندي مشترك با يكديگر سخن بگويند.ما به هر محيط جديدي پا بگذاريم ومجبور شويم نيازهايمان را به نحوي متفاوت با قبل وبا افرادي ديگر تأمين كنيم ،دچار غم غربت ودلتنگي مي‌شويم .هريك از ما براي تغيير وآموختن روش‌هاي مختلف كنار آمدن با محيط هاي جديد،آستانه تحمل خاصي داريم .غم غربت ،اصطلاحي كلي است كه اندوه ، غمگيني ،از دست دادن معنا ،ترس از تغيير،پيش بيني نوكيدي يا احساسات تنهايي را دربر مي‌گيرد.گاهي اگر دانشجو نتواند نيازهاي دوست داشتن وتعلق خود را با افراد جديد تأمين  كند.چه بسا دچار افسردگي جدي شود.درچنين شرايطي ،دانشجوي جديد(يا دانشجويي كه غم غربت دارد)درپي كمك هاي حرفه‌اي بر مي‌آيد تا از دغدغه‌ها و نگراني- هايش سخن بگويد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>غم غربت شفاي عاجلي ندارد،ولي هرگاه به شدت غمگين شويد،اگر با كسي حرف بزنيد،حتما حالتان بهتر مي‌شود اغلب  اوقات ،مشاوران مي‌توانند معناي تازه‌اي از خودمان و زندگي را به ما نشان دهند،آن ها ما را به حل مشكلات ودرك جديدمحيط ترغيب مي كنند .غم غربت ،اغلب روشي است براي گفتن اين كه ما از مواجهه با آينده مي ترسيم يا در كنا رآمدن با آن ترديد داريم.حرف زدن با دوستان جديد،درگير شدن دربرخي فعاليت‌ها ي تازه (تا زمان مأنوس شدن با آنها )يا حرف زدن با مشاور يا معلم مورد علاقه‌تا ن راهي است براي تخفيف ناگوارترين حزن‌ها .</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">q</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal">                           <SPAN class=title>   </SPAN></SPAN></B><SPAN class=title dir=rtl><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">راهنمائيهاي براي غلبه بر غم غربت:</FONT></SPAN></B></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>1-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>بپذيريد كه به آن دچاريد.{بخش اعظم خاطرات شما و آنچه مي توانيد بدان تكيه كنيد، درخانه قبلي تان است}.غم غربت پاسخي طبيعي به اين احساس فقدان است.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>2-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با خواهر وبرادر بزرگتان يا دوستي كه اوهم از خانه دور است،دراين باره صحبت كنيد قدرت زيادي لازم است تا اين واقعيت را بپذيريدكه چيزي شما را رنج مي دهد وبايدبا آن روياروشويد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>3-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>چند وسيله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جديدبياوريد.چيزهايي مانند عكس ،گياهان ،حتي حيوانات خشك شده حس تداوم به فرد مي‌دهند وشوك حاصل از محيط جديد را نزد وي تسهيل مي كند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>4-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">                          </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با محيط جديد خود آشنا شويد.دراطراف قدم بزنيد.اگر بدانيد ساختمانها ،كلاسها</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>وخدمات دركجا مستفرند،بهتر مي‌توانيد برخود مسلط شويد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>5-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>از ديگران بخواهيد شما را دركشف محيط تازه همراهي كنند.دوست يابي قدمي بزرگ درتخفيف غم غربت است .</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>6-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با اعضاي خانواده‌تان درتماس باشيد،اما تلفن‌هاي خودرا محدود كنيد. برايشان درباره فعاليت‌ها وتجربه‌هاي جديدتان بنويسيد. آنها را متوجه سازيد كه شما هم مايليد از حال وروزگار آنها مطلع باشيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>7-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>قراري را براي رفتن به خانه تنظيم ومقدمات آن را فراهم كنيد .اين روش از احتمال بازگشت ناگهاني شما به خانه مي‌كاهد و شما را روي هدفهاي محل اقامت جديدتان متمركز مي‌كند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>8-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>آرزوها  و انتظارات (توقعات )خود را بررسي كنيد.همه ما دوست داريم مشهور ، خوش لباس ،سامان يافته و خوب سازگار يافته باشيم .خوب ،ولي نيستيم .شما با تنظيم يك هدف كمال‌گرايانه خود را به دردسر مي‌اندازيد.به اشتباهاتتان بخنديد.چرا كه مي‌خواهيد بياموزيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>9-</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>درپي فرصت‌هاي جديد برآييد .همان اندازه كه ديدن مردم ،كلاسها ،ساختمانها و ديگر موارد محيط جديد وحشت انگيز بنظر مي‌رسند ،درعين حال فرصت آشنايي با مردمي را پيش مي‌آورند كه بين شما و آنها زمينه علايق مشتركي وجود دارد. دركلاس‌هايي كه براي شما جالبند ،ثبت نام كنيد وبه فعاليت‌هاي مورد علاقه‌تان سرگرم شويد،يا فعاليت تازه‌اي را امتحان كنيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 1.3pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>10ـ كاري كنيد .منتظر نشويد تا غم غربت خود برطرف شود.مشكلات مدفون شده اغلب بعدها درچهره مشكلاتي مانند :سردرد،خستگي ،بيماري،يا كمبود انگيزه رخ  مي‌نمايانند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 1.3pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN></B> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 1.3pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">زمين خوردن مهم نيست، مهم دوباره برخاستن است</SPAN></B></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 1.3pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 1.3pt; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>مترجم :نسرين مصباح</FONT></SPAN></SPAN></B></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2007-10-22T04:56:18+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی آموزشی http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/26 <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000" color=#000080 size=4><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial">شنيدن و يادداشت برداري</SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با اين كه از دانشجويان انتظار مي‌رود با توانايي يا د داشت‌برداري خوب پا به دانشگاه گذارند اما هميشه اين طورنيست. دبيرستان اين توانايي را ايجاب نمي‌كند و بنابراين مهارتهاي خوب گوش دادن ويادداشت برداري آنها ضرورتا بايد بهتر گردد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></FONT><B><SPAN lang=AR-SA><FONT style="FONT-SIZE: 11pt" face=Arial>سعي كنيد :</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></FONT></B><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">شنونده فعال و مثبتي باشيد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><FONT style="FONT-SIZE: 11pt" face=Arial>چگونه<SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">؟</SPAN></FONT></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>در رديف‌هاي اول بنشينيد، نه چيزي بخوانيد ونه صحبت كنيد. در طي 20 دقيقه دوم (يعني معمولا زماني كه توجه خودرا از دست مي‌دهيد)و تا آخرين دقايق، تا زمان ارائه خلاصه يا نتيجه‌گيري توجه ويژه خودرا حفظ كنيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><FONT style="FONT-SIZE: 11pt" face=Arial>سعي كنيد:</FONT></B><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> يادگيرنده فعال و مثبتي باشيد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=Arial>چگونه؟</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2> با علاقه به مطالب درسي با طرح پرسش‌هايي براي دريافت پاسخ در كلاس شركت جوييد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>شما مي‌توانيد اين كار را با انديشيدن دربارة موضوع درسي، و پيش‌قدم شدن در ارائه كنفرانس و از قبل خواني مطالب درسي انجام دهيد (اگر حفظ كردن مطالب براي شما دشوار است، مورد اخير به ويژه برايتان سودمند است.) </FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><FONT face=Arial><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">سعي كنيد:</SPAN></FONT></B><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> با توجه ويژه به مطالب اصلي، يادداشتهاي دقيق برداريد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=Arial>چرا؟</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>ممكن است نكته اصلي آن جا باشد،اگرچنين است، آن را يادداشت كنيد</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>افزون بر آن، در پي نكات تأكيدي برآييد؛ يعني يافتن آن نكات از لا به لاي كلام استاد، زبان بدني يا آنچه در چهره و حركات دست وبدن او مشهود است ويا زماني كه استاد مطلبي را به دقت ازروي يادداشتهايش براي شما مي‌خواند .اگر فكر مي كنيد نكته اصلي را دريافت نكرده ايد، يادداشت‌هايتان را به همكلاس‌هايتان يا استاد نشان دهيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=Arial>سعي كنيد:</FONT></SPAN></B><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=AR-SA> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">به هنگام يادداشت برداري بين مطالب كمي فضاي خالي بگذاريد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=Arial>چرا؟</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>شما بايد براي نوشتن مطالب به زبان خودتان و افزودن آن به يادداشت‌هايتان به حد كافي جا داشته باشيد. اين روش به شما كمك مي‌كند تا با يكپارچه كردن مطالب فعلي با آنچه از قبل مي‌دانستيد، در سطحي ژرفتر مطلب را بياموزيد. همچنين گذاشتن فضاي اضافي در يادداشت‌هايتان، يافتن مطالب را به هنگام مطالعه برايتان آسانتر مي‌كند. </FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><FONT face=Arial><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">سعي كنيد:</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></FONT></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>در خلال 24 ساعت براي هر كلاس 10 دقيقه يادداشتهاي خودرا مرور كنيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>چرا؟زيرا در غير اينصورت شما 50 تا 80 درصد از مطالب را از دست مي‌دهيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><FONT face=Arial><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">سعي كنيد:</SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></FONT></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>يادداشت‌هاي خود را طوري تنظيم كنيد تا بتوانيد به طور مؤثري مطالعه كنيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=Arial>چگونه ؟</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>قسمت وسيعي از حاشيه سمت راست صفحه را خالي بگذاريد، اين جا جاي نوشتن پرسش‌هايي است كه به هنگام خواندن برايتان مطرح مي‌شود  پشت صفحه را خالي بگذاريد تا صفحه را به راحتي برگردانيد. يادداشت‌ها را بپوشانيد يا صفحه را به پشت برگردانيد و به پرسش‌هايي كه ضمن مطالعه طرح كرده‌ايد، پاسخ دهيد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=right> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"></FONT></SPAN></B> </P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">بهاره قيدر</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoBodyText2 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt; TEXT-INDENT: 19.85pt" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">كارشناس مركز مشاوره دانشگاه تهران</FONT></SPAN></B></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2007-03-04T01:02:00+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی تاريخچه تشكيل سازمانهاي هلال احمر و صليب سرخ http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/27 <P dir=rtl><FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=4><SPAN lang=ar-sa>(( <B>تاريخچه تشكيل سازمانهاي هلال احمر و صليب سرخ&nbsp;</B> ))</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><B><SPAN lang=ar-sa>نهضت جهاني هلال احمر وصيلب سرخ يك سازمان بين المللي ميباشد كه وظيفه كمك رساني به افرادآسيب ديده ازحوادث طبيعي وساخته دست بشررادرسطح جهان برعهده دارد . جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضوابن سازمان درعرصه هاي داخلي وبين المللي فعاليتهاي چشمگيري در جهت ياري رساندن به حادثه ديدگان داشته است .</SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa>در سال 1241(1862ميلادي) يك تاجرسوييسي بنام <FONT color=#0000ff>هانري دونان </FONT>, با الهام ازتعاليم حيات بخش مذاهب الهي (<FONT color=#0000ff>مسيحيت واسلام</FONT> )وتحت تاثير صحنه هاي رقت بار جنگ سولفرينو در ايتاليا , اقدام به نوشتن كتاب كوچكي بنام خاطرات سولفرينو نمود.</SPAN></FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><B><SPAN lang=ar-sa>هانري دونان اين كتاب راباپيشنهاد چندراه حل عملي به پايان مي برد, پيشنهاداتي انساندوستانه جهت كمك به آسيب ديدگان جنگ . اي كتاب ندايي بود براي پيدايش نهضت بين المللي صليب سرخ وهلال احمر كه ازكشورسوييس آغازشدودرسطح جهان گسترش يافت .يكي از نتايج مستقيم كتاب خاطرات سولفرينو تصويب قراردادهاي بين المللي ژنو راجع به كمك به مجروحين جنگ در همان سال بود كه براي اولين بار براهميت تاسيس جمعيت هاي امدادي جهت كمك به مجروحين جنگ دركليه كشورها تاكيد داشت. قراردادهاي بعدي در همين زمينه , سبب بنيانگذاري اين جمعيت ها كه سپس صليب سرخ ناميده شد.&nbsp; </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>اما((خاطرات</SPAN> <SPAN lang=ar-sa>سولفرينو)) فقط شرح مصيبت نبود , دونان در اين كتا ب كوچك كه تاثيري بزرگ برجاي نهاد, به پيشنهاد چندراه عملي پرداخت تا با اجراي آنها , بار مصائب بردوش بشريت سبك تر گردد.پيشنهاد ا و,ايجاد تشكيلاتي داوطلبانه درسراسر كشورها بود , تشكيلاتي كه موظف گرددد رزمان جنگ , بدون درنظر گرفتن اولويت سياسي و عقيدتي و نژادي براي هر كدام از طرفهاي درگير باشد.</SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>بذر پيشنهادي كه هانري دونان از طريق اين كتاب در اذهان جهانيان پاشيد سه سال بعد به بارنشست . درسال 1863اولين تشكيلات پيشنهادي دونان در ژنو&nbsp; تاسيس شد.در اين سال كنفرانسي بين المللي با شركت 16 كشور در ژنو تشكيل شد . در اين كنفرانس , براي تجليل از هانري دونان به احترام كشور سوييس زادگاه او , علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد را كه معكوس رنگهاي پرچم كشور سوييس بود بعنوان مشخصه نهضت<FONT color=#0000ff> صليب سرخ </FONT>انتخاب كردند.</B></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>دونان اگرچه درسال 1895 ورشكست و دچارفقر و تهيدستي شد , اما درراه خدمات بشردوستانه اش از تلاش باز نايستاد . دونان در سال 1910 كمي قبل از مرگش به دريافت جايزه صلح مفتخر شد.</B></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>روز هشتم ماه مه را براي اولين بار, در سال 1984 -- به افتخار روزتولذ دونان -- <FONT color=#0000ff>روز جهاني صلح</FONT> ناميدند. سالهاي چندي پس از مرگ دونان , سازمانها و تشكيلات صليب سرخ و هلال احمر درسرتاسر جهان گسترده شد , و هدف نهايي تمام اين تشكيلا ت, دستيابي به صلح پايدار و همبستگي ميان تمام افراد بشر در سطح جهان بوده و هست.</B></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>تعيين نام و <FONT color=#0000ff>علامت هلال احمر</FONT> كه مخصوص تشكيلات داوطلبانه كشورهاي اسلامي مي باشد به سال 1876باز مي گردد.در اين سال كشور تركيه , علامت هلال سرخ رنگ روي زمينه سفيد را مه معكوس رنگهاي پرچم تركيه عثماني است , بعنوان أرم جمعيت خود انتخاب نمود . در پي ابن&nbsp; انتخاب , جمعيت هاي كشورهاي اسلامي نيز أرم مزبور را بعنوان أرم جمعيت كشور خود برگزيدند.</B></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma size=2><SPAN lang=ar-sa><B>اين علامت و نيز علامت <FONT color=#0000ff>شيروخورشيد </FONT>كه توسط حكومت وقت در سال 1922 انتخاب شده بود . در سال 1929 از طرف كنفرانس ديپلماتيك كه در ژنو تشكيل شد , برسميت شناخته شدند. بعداز پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشكيل حكومت اسلامي به هلال احمر تغيير يافت .</B></SPAN></FONT></P> <DIV align=center> <CENTER> <TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" cellSpacing=1 border=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"><IMG height=178 alt="چادردرماني جمعيت دهه 50" src="http://www.emdadgar.com/Photo/hischador.jpg" width=250 border=0></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> <P align=center><IMG alt="هواپيماي امداد ي جمعيت دهه 50" src="http://www.emdadgar.com/Photo/hisplane.jpg" border=0></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=ar-sa><B><FONT face=Tahoma size=2>طبق اساسنامه و مقررات صليب سرخ و هلال احمر جهاني , جمعيت هاي ملي كشورها بايد ازمداخله در امور سياسي و نظاني و تبعيض هاي قومي و فرقهاي كاملاً بدور باشند. اين جمعيتها مي بايست براساس اصول هفتگانه صليب سرخ و هلال احمر كه در كنفرانس جهاني اين تشكيلات در سال 1349هجري شمسي به تصويب رسيده است عمل نمايد.اين اصول عبارتنداز:</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=ar-sa><B><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=2>1- خدمات بشردوستانه ,2-&nbsp; خدمات داوطلبانه , 3- استقلال ,4-&nbsp; بيغرضي , 5- بيطرفي ,6-&nbsp; وحدت و7- جهان شمولي </FONT></B></SPAN></P> <DIV dir=rtl align=center> <CENTER dir=rtl> <TABLE dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" cellSpacing=0 border=1> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> <P dir=rtl align=justify><IMG height=95 src="http://www.emdadgar.com/Redcrescnt_file/armhis.gif" width=167 border=0></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2006-12-17T22:00:11+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی اهداف کانون http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/28 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size=4>کانون دانشجويي جمعيت هلال احمر نهادي دانشجويي است جهت تحقق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال احمر تشکيل شده است. و در اين راستا اهداف زير را دنبال مينمايد:</FONT></SPAN></P> <UL type=disc> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">تربيت و آموزش دانشجويان بمنظور آماده ساحتن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه بويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرمترقبه</SPAN><SPAN lang=FA> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">ايجاد حس تعاون و نيکوکاري بين جوانان دانشجوو کمک به وفاق و همدلي بين قشر دانشگاهي&nbsp; با اقشار مختلف جامعه ، بويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده و همکاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها</SPAN><SPAN lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان جوانان جمعيت هلال احمر</SPAN><SPAN lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني</SPAN><SPAN lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">شناسايي و معرفي مشکلات و نيازهاي اجتماعي دانشجويان بمنظور حمايت از دانشجويان آسيب پذير</SPAN><SPAN lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=4><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma">کوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي</SPAN><SPAN lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></LI></UL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #002749; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size=4>همکاري داوطلبانه در برنامه هاي خدمات بهداشتي ، درماني و فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي</FONT></SPAN></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2006-05-25T01:33:18+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی از نظر قران http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/29 <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=5><STRONG><FONT size=5>هرکس فردی را از</FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=5><STRONG> مرگ نجات دهدمانندآن است که</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=5><FONT face="courier new, courier, mono"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"> تمام مردم راحیات بخشیده </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=5><FONT face="courier new, courier, mono"><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">است</FONT></STRONG></FONT><FONT face="courier new, courier, mono"><STRONG>                                                                                         <FONT size=2>سوره ی مبارکه مائده  آیه ۳۲</FONT></STRONG></FONT>                                                               </FONT></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com text/html 2006-05-25T01:10:18+01:00 rcs-saravan.mihanblog.com محمد اکرم ایرندگانی شعار جمعیت هلال احمر ایران http://rcs-saravan.mihanblog.com/post/30 <FONT face="courier new, courier, mono" color=#0033ff size=6><STRONG></STRONG></FONT>  <P></P> <P><FONT face="courier new, courier, mono" color=#0033ff size=6><STRONG>هر خانواده یک </STRONG></FONT></P> <P></P> <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=#0033ff size=6></FONT></STRONG> <FONT face="courier new, courier, mono" color=#33ff33 size=6><STRONG>امداد گر</STRONG></FONT> <STRONG><FONT face="Courier New" size=7><FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="Courier New" size=7><FONT color=#ff0000>به امید تحقق این هدف</FONT></FONT></STRONG></P><br><br>منبع:<br>http://www.helalemiau.blogfa.com